Andra om Ulla

Under mina år som rektor i Burlövs kom­mun hade jag förmånen att få arbeta nära till­samm­ans med Ulla Wiklund i syfte att utveckla undervisning. Arbetet med Ulla gav mig som ledare massor av insikter kring vilka pro­cesser som är särskilt viktig att hålla fast i över tid.

Arbete med reflekterande lärande och språkutvecklande arbetssätt sträckte sig från huvud­mannanivå och hela vägen in i klassrummen och vi kunde ganska snabbt se effekter av arbetet och att det påverkade elevernas mål­uppfyllelse markant över tid.

Ulla arbetar oerhört elevnära och pro­cessinriktat, vilket gjorde att lärare snabbt fick en samsyn kring metodik och didaktik.
Christer Gustafsson, rektor Helsingborg

Ullas arbete har hos mig som ledare, såväl som hos de lärare hon mött, lämnat både intryck och avtryck och om man ska lyfta ut en specifik sak som gett allra mest så är det vikten av reflektion – reflektion före, under tiden och inte minst efteråt.

Under många år har jag samarbetat med Ulla Wiklund i olika sammanhang. Det har alltid handlat om utvecklings­projekt som bedrivits över hela landet. Ulla har bidragit med en enorm entusiasm och ett stort engagemang samt inspirerat till skol­utveckling och nya perspektiv i alla dessa satsningar. Det har betytt mycket för såväl lärare i verk­samhet som för studenter på universitet.

De projekt vi har samarbetat i har handlat om språk­utveck­ling, estetiska lärprocesser och didaktik i framför allt Norr- och Väster­botten, men även i Skåne. Detta allt som oftast med personal och elever i socialt utsatta om­råden, vilket då även innefattar nyanlända barn. Det är fort­farande inspir­erande att samarbeta Ulla, och vi planerar fortsatta samarbeten framöver.
Åsa Gardelli, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Luleå Tekniska Universitet

Vårt samarbete med Ulla har varit avgör­ande för våra elevers kunskapsutveckling. Jag och Ulla delar synen på lärande. Ulla gör lärprocesserna begripliga för både lärare och elever och plötligt skapas ett engagemang utöver det vanliga. Processer som uppmuntrar till estetik, kreativitet och som fördjupar lärandet för alla inblandade. Att stanna upp och reflektera, som Ulla ofta påminner oss om, skapar ett fördjupat lärande som håller över tid. Jag är mycket glad över att ha fått jobba tillsammans med Ulla under min tid som grundskole­rektor. Good Bye korvstoppning och Hello kunskapsutveckling som hänger ihop, hållbart över tid.
Karin Sjölin, grundare av PopsAcademy

I Forshaga arbetade vi med Ulla att lång­siktigt öka sam­talsmöjligheter som påverkar språkutveckling, delaktighet och inkludering i klassrummet, och att erbjuda mer estet­iskt arbete och rörelse i under­visning och rastverksamhet. När vi tog hjälp av Ulla handlade det om att uppmärk­samma reflektionen som motor för utveckling i klass­rummet, med reflektion, tänkande och språk/uttryck.
Ann Brüngel, utvecklingschef Forshaga kommun

Ulla har jobbat med Kulturamas alla lärare under lång tid för att stärka och implement­era estetiska lärprocesser som en självklar väg till lärande i våra skolor. Att använda många olika sinnen i lärandet är så viktigt, klokt och smart.
Helena Tydén, skolchef Kulturama

Vilka stora pedagogiska språng man kan göra när någon med professionella ögon är reflektor under ens verk­samhet! Och då syftar vi speciellt på de fantastiska dag­arna på Svedje och Örnäset när Ulla och gav hela skolan en boost och oss ett verkligt undervisningsutvecklings­språng.

Ulla pekade på den rikedom av olika kom­petenser, ingång­ar och kunskaps­områden som fanns på skolan samt hur de kunde berika varandra till ett förhöjt pedagogiskt förhållningssätt, och som kommer barnen till godo. Vi tycker verkligen att vi dyn­amiskt fört tanken vidare mellan varandra – helt enkelt en fantastisk och effektiv process!

Vår mentor, Ulla Wiklund, har under ett stort antal år funnits närvarande hos oss, både fysiskt och genom sin pedagogiska ande »hur skulle Ulla ha tänkt i den här situ­at­ionen«, reflekterat tillsammans med oss, strukturerat för oss, visat på möjligheter och liksom med små medel puffat oss upp på vägen igen när vi tenderat att köra i det estet-pedagogiska diket!
Anders Bergsjö, musiklärare Luleå kommun
Helen Nilsson, danslärare Luleå kommun

Kultur

»I Forshaga arbetade vi med Ulla att långsiktigt öka samtals­möjligheter som påverkar språk­utveckling, delaktig­het och reflektion i klass­rummet.«

Ann Brüngel, utvecklingschef Forshaga kommun

REFLEKTION • LÄRANDE • ESTETIK • UTVECKLING