Uppdrag

Burlöv
Mitt uppdrag under tre år i Burlövs kommun (2013–2015) handlade om att förbättra skol­resultaten i kommunens sju grund­skolor. Tillsammans med kom­munens utvecklings­ledare och nytillträdda rektorer lyckades vi höja skolornas resultat och Burlöv hoppade 157 steg i SKR:s kommun­ranking.

Askebyskolan i Rinkeby
Under två år (2020–2022) har jag varit insatsledare inom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola på Aske­by­skolan, F-6. Mitt koncept Föra tanken vidare har handlat om reflekt­erande arbetssätt, lektionsobservationer med återkoppling och högre grad av delaktighet för eleverna. Vi har satsat på att utveckla en varierad undervisning, där alla elever får vara språkligt aktiva. Så har vi kunnat möta en skolverklighet där alla världens barn ska få lära sig att lära.

Pops Academy/Academedia
Under ett år (2021–2022) har jag sam­arbetat med tre skolor under paraplyet Pops Academy. Skolorna i Stockholm, Umeå och Örebro arbetar med musiken i centrum för undervisningen. Med min modell Föra tanken vidare har skolorna, med förstelärargruppen som motorer, utvecklat undervisningen med reflekt­erande arbetssätt och estetiska lärprocesser.

Forshaga kommun
Till Forshaga har jag återkommit ett flertal gånger i olika sammanhang. Senast (2019–2020) medverkade jag som skol­utvecklare för kommunens skolor. Fokus var skolornas under­visnings­utveckling, reflekterande arbetssätt och estetiska lärprocesser.

Malmö Stad
Förskoleförvaltningen engagerade mig som mentor i satsningen Musiken stärker (2018–2019). Med kompet­ens­utveckling för stadens förskolepersonal stärktes verk­samheternas förmåga att arbeta med musik på många olika sätt. Förskolor för barn med funktions­variationer priorit­erades. SPSM var medfinansiär. Jag skrev sedan en rapport om satsningen, Musiken som stärker.

Kulturama i Stockholm
Ett års uppdrag med estetiska lärprocesser och reflekt­ionsmodeller i konstnärlig under­visning. Samtliga lärare och skolledare var involverade. Kulturama är en grund­skola där ett flertal estetiska inriktningar finns, samt Operastudio 67 för äldre studerande.

Fler kommuner jag samarbetat med under de senaste åren är bland annat Järfälla, Luleå, Flen och Motala.

Engagemang i olika funktioner på Luleå tekniska univers­itet, Linneuniversitet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet. Dessutom har min långa verksamhet som föreläsare inneburit uppdrag på kommunal och regional nivå över hela landet.

Elevarbete enligt en skolverklighet där alla världens barn ska få lära sig att lära.

Under många år har jag sam­arbetat med Ulla Wiklund i olika utveck­lings­projekt som bedrivits över hela landet.”

Åsa Gardelli, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Luleå Tekniska Universitet

REFLEKTION • LÄRANDE • ESTETIK • UTVECKLING