Min modell

Modellen Föra Tanken Vidare handlar om under­visnings­utveckling och innehåller fyra processer, som i en satsning startar samtidigt: observationer, parsamtal, reflektion och lärande samt återkoppling. Metodik, didaktik och estetiska lär­pro­cesser är bärande utvecklings­områden i modellen.

Föreläsningar
Introducerande föreläsning inför sats­ningens start kring lärande, reflektion och estetik. En föreläsning under den pågående satsningen kring under­visnings­­utveckling, modeller för lärprocesser och bedömning. I samband med satsningens avslutning sker en samman­fattande föreläsning med erfarenheter från klassrums­observ­ation­­erna, befästande av den fortsatta pro­cessen med under­visnings­utveckling, varierade introduktioner, och reflekt­erande arbetssätt

Lektionsobservationer med återkoppling.
UW observerar undervisning, handleder läraren före och efter en lektion. Fokus på metodik med tydlig didaktisk koppling. Viktiga komponenter: ledarskap i klass­rummet, tydliga lärar­instrukt­io­ner (och inte alltför långa) med ämnesbegrepp, varierad under­visning med estetiska läroprocesser som en grund.

Parsamtal
Vi får i gång språkligt aktiva elever. Efter varje lärares introdukt­ion samtalar eleverna i par kring det läraren talade om. Varje par får sedan berätta vad de samtalat om. Det kan vara något de inte förstod, någon tanke vidare, någon fråga … På så sätt får lärare en direkt feedback på sin egen intro­dukt­ion. Alla uttrycks­sätt, särskilt de estetiska perspektiven, införs i varje ämne för att belysa elevernas alla kompetenser, vilket är viktigt för en formativ bedömning. Efter viss träning infinner sig en rofylld lärmiljö där varje elev får tid att reflektera kring kunskaperna.

Reflektion
Vi använder ett konkret verktyg för att strukturera lärarens reflektion av sin under­visning. Ett reflekterande arbetssätt för­ankras även i klassrummet med eleverna. Lika så kan arbets­laget med fördel använda samma verktyg i sitt gemen­samma reflektionsarbete kring under­visnings­­utvecklingen.

Återkoppling
Inom varje del av modellen sker en åter­koppling med insats­ledaren/förste­läraren/skolledaren. Detta för att föra upp arbets­lagets reflektion på ännu en reflektionsnivå, en metanivå. Detta sker både skriftligt och muntligt. Det är viktigt att läraren får tillfälle att utveckla och närma sig ett rikt didaktiskt språk i sin profession.

Mer finns att läsa i min bok Föra tanken vidare, Lärarförlaget.

Skapande skola

»Ulla arbetar oerhört elev­nära och process­inriktat, vilket gjorde att lärare snabbt fick en samsyn kring metodik och didaktik.«

Christer Gustafsson, rektor Helsingborg

REFLEKTION • LÄRANDE • ESTETIK • UTVECKLING